Analiza wyników egzaminu | maj 2016

3 2 953

           Z racji, że ten długo oczekiwany dzień, dzień ogłoszenia wyników z egzaminu maturalnego w sesji egzaminacyjnej 2015/2016 wreszcie nastał, podjąłem decyzję o zebraniu w jedną całość danych statystycznych upublicznionych przez samą Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Nie owijając w bawełnę i chcąc załatwić sprawę po wakacyjnemu, a więc aby było zwięźle, krótko i na temat zabierzmy się za analizę i przedstawienie tego, co zaprezentowało dziś CKE, a co jest rezultatem (braku)pracy maturzystów.
———————————————————————————————————————————————–
# Do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów przystąpiło w tym roku ponad 250 000 abiturientów. Wszyscy Oni zmierzyli się z częścią ustną jak i pisemną egzaminu dojrzałości. Oczywiście egzamin ustny dotyczył tylko takich przedmiotów jak: język polski oraz język obcy nowożytny (najczęściej: j. angielski – co nie dziwi). Część pisemna egzaminu dotyczyła zarówno przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, jak i tych zdawanych na poziomie rozszerzonym. Przedmioty, które nie były pisane „na podstawie” uczniowie szkół średnich wybierali dobrowolnie z podanej, dość obszernej puli przedmiotów do wyboru.

Z racji ogólnego charakteru tego portalu nas interesuje najbardziej egzamin rozszerzony z biologii oraz chemii. Ten artykuł będzie dotyczył wyłącznie matury z biologii.

Zgodnie z przepisami CKE, aby egzamin dojrzałości mógł być prawidłowo przeprowadzony i zakończyć się jego zdaniem każdy z uczniów musiał przystąpić do części ustnej oraz pisemnej 3 przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym [(język polski (ustny, pisemny), matematyka (pisemny), język obcy nowożytny (ustny, pisemny)]. Podstawą uznania, iż egzamin maturalny został zdany było uzyskanie przez piszącego wymaganego pułapu procentowego, tj. minimum 30% poprawnych odpowiedzi. Dodatkowo maturzysta musiał obowiązkowo przystąpić (bez konieczności uzyskania 30%) do napisania chociaż jednego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. W ubiegłym roku najczęściej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym była geografia, nota bene z której matura wcale nie jest taka łatwa i wymaga niemałego obycia z otaczającym nas światem.


# Tegoroczny egzamin dojrzałości był wyjątkowy przynajmniej z trzech powodów:

  1. była to 12 edycja egzaminu maturalnego od 2005 roku, a więc od momentu, gdy na uczelnie wyższe nie ma już egzaminów wstępnych (co tak naprawdę było złą zmianą),
  2. była to druga edycja egzaminu maturalnego w Nowej Formule dla uczniów liceum ogólnokształcącego,
  3. była to 1 edycja egzaminu maturalnego w Nowej Formule dla absolwentów technikum.

# Jak co roku, pod względem odsetku zdanych osób względem wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego lepiej wypadły ogólniaki, z przyczyn prawdopodobniej zbliżonych do tych, o jakich już było napisane na tym portalu.
Absolwentów liceum ogólnokształcącego było w tym roku – 170 158 natomiast absolwentów technikum – 88 124. Mimo, iż wszyscy uczniowie podeszli do egzaminu maturalnego nie wszyscy go zdali, i tak:
85,2% licealistów zdało egzamin maturalny, gdzie maturę w technikum zdało 68,4% uczniów

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu to: 6 787 (LO) oraz 7 453 (technikum), co razem daje 14 240 osób, które nie poradziły sobie z minimum dwoma przedmiotami daje to 5,5% ogólnej populacji piszących. Kto sądziłby, że statystyka jest okrutna i wartości liczbowe dla szkół technicznych są zawsze mniejsze jest w błędzie, dlaczego? Otóż procent osób, które mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego (sierpień 2016) to dla szkół niebędących ogólnokształcącymi – 23,2% natomiast dla LO to 10,8%.


BIOLOGIA (wszystkie typy szkół, Nowa Formuła)

# Egzamin maturalny z biologii w tym roku szkolnym pisało – 51 171 osób (jest to liczba wyłącznie tegorocznych absolwentów, zatem wkład w wartość tej liczby nie mają osoby, które w tym roku poprawiały egzamin maturalny).

# Rozpiętość wyników była ogromna i taka jak zawsze, to znaczy od 0 do 100 [%]. Oznacza to, że wśród 51 171 osób są tacy, którzy rozwiązali bezbłędnie arkusz egzaminacyjny jak i tacy, którzy kompletnie nie rozwiązali bądz nie rozwiązali dobrze żadnego zadania z arkusza egzaminacyjnego.

# Średni wynik z egzaminu maturalnego z biologii wyniósł 36% – jest to względnie niski wynik. Gdy dodatkowo uzmysłowimy sobie, że wynik średni był kształtowany także przez wyniki osób, które napisały na 100% maturę to można wydedukować jak dużo musiało być niskich wyników, które ściągnęły wartość średniej tylko 6% punktów procentów nad ogólny próg „zdawalności”.

# Mediana równa się 32%, a zatem poniżej jak i powyżej tego wyniku procentowego z matury znalazła się taka sama liczba osób, dokładnie połowa (mediana jest drugim kwantylem, z definicji).

# Odchylenie standardowe wyniosło 22%. Odchylenie to jest małe, a przypomnijmy, że im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej.

PRZYKŁADOWO NA PONIŻSZYM WYKRESIE PRZEDSTAWIONO PORÓWNANIE WYNIKÓW Z EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII DLA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

11


PORÓWNANIE WYNIKÓW E.M* Z BIOLOGII (TECHNIKUM ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE)

LO:

Ad. 1 Liczba zdających: 42 178

Ad. 2 Minimum: 0%; Maksimum: 100%

Ad. 3 Mediana: 38%

Ad. 4 Średnia: 40%

Ad. 5 Odchylenie standardowe: 22%

TECHNIKUM:

Ad. 1 Liczba zdających: 8 453

Ad. 2 Minimum: 0%; Maksimum: 82%

Ad. 3 Mediana: 13%

Ad. 4 Średnia: 15%

Ad. 5 Odchylenie standardowe: 10%

————————————————————————————————————————————————

Wnioski są względnie oczywiste. Z biologii zdecydowanie lepiej wypadli uczniowie liceum ogólnokształcącego. Średni wynik jest o 10% punktów procentowych nad typowym progiem „zdawalności”, gdzie w szkołach technicznych średnia nie osiągnęła pułapu rzeczonych 30%. Dobrze, że CKE (jeszcze) nie wpadło na pomysł, aby warunkiem zaliczenia matury było napisanie chociaż jednego, wybranego, przedmiotu dodatkowego na min. 30%.

Co ciekawe, nikt spośród blisko 8, 5 tys. uczniów technikum nie uzyskał 60 punktów z matury (czyli 100%). Maksymalny procentowy wynik w szkołach technicznych wyniósł – 82%, czyli 49/60 punktów.

Poniżej przedstawiono skale centylowe (wyniki ogólne, Nowa Formuła)

centyle

Oczywiście wyniki centylowe mówią nam, ile osób miało wynik taki sam lub niższy. Jeśli na przykład Twój wynik to 73%, to zgodnie z powyższą tabelą (ale także też tym, co jest napisane na Twoim świadectwie maturalnym) wynik taki sam lub niższy otrzymało 94% piszących, a więc tylko 6% piszących ma wynik wyższy niż Twój (czyli niż przykładowe 73%). Jeśli założyć, że wynikiem realnie umożliwiającym spokojną rekrutację na Akademię Medyczną byłby wynik z matury z biologii – około 83%, to znaczy, że Twoje szanse są duże, bowiem tylko 2% piszących ma wynik lepszy od Ciebie. Nie dużo, prawda? A ile jest do stricte osób? Biorąc pod uwagę liczbę osób piszących wychodzi na to, że przy tym założeniu jest to tylko ok. 1 023 osób. Oczywiście w praktyce nie wygląda to tak kolorowo, bowiem w grę wchodzą także wyniki z egzaminu maturalnego z chemii, matematyki i innych przedmiotów. Jednakże wynik centylowy też jest ważny.


AKTUALIZACJA: 20.09.2016

Opracowanie wyników z sesji egzaminacyjnej w roku szkolnym 2015/2016 dobiegło już końca, dlatego korzystając z danych przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną postanowiłem nieco zaktualizować ten wpis. Przypomnijmy, że egzamin maturalny ogółem pisało 51 171 abiturientów. Najpierw przedstawmy dane liczbowe:
* – w 5 pracach maturalnych nie podjęto próby rozwiązania jakiegokolwiek z zadań, a więc 5 osób chciało mieć tylko maturę z głowy i przyszło na „rozszerzenie”
* – wglądów w prace było grubo ponad 4 tysiące, a dokładnie: 4 517, co daje: 8% osób piszących z ogółu
* – w jednym przypadku przerwano egzamin maturalny z powodu wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego

Wyniki zdających są zróżnicowane i jak można zaobserwować jest więcej osób, które maturę napisało na 100% niż tych, którzy napisali ją na – dajmy na to – 97%.
tab1Na egzaminie maturalnym zadania zawsze pojawiają się w obszarach sześciu wymagań ogólnych, tj.:
I –  Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia.
II – Pogłębienie wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego.
III – Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych.
IV – Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.
V – Rozumowanie i argumentacja.
VI – Postawa wobec przyrody i środowiska

Poziom wykonania zadań w arkuszu egzaminacyjnym pod kątem obszaru wymagań ogólnych można przedstawić następująco:

tab2

Jak prosto można zauważyć największe kłopoty maturzystom sprawia ustosunkowanie się wobec postawy względem przyrody i środowiska, rozumowanie i argumentacja oraz poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Absolutnie nie ma się czemu dziwić, ponieważ system edukacji w Polsce kładzie najmniejszy nacisk na właśnie te zagadnienia. Poszukiwanie i wykorzystanie informacji często w praktyce jest „pisaniem referatów”, które polegają bardziej na utrwalaniu skrótów klawiszowych w zakresie kopiuj -> wklej. Najłatwiej maturzystom idzie z zagadnieniami dotyczącymi anatomii oraz fizjologii organizmu ludzkiego. Jest to przewidywany wynik przy założeniu, że cała druga część książek do nauki biologii w LO i technikum poświęcona jest właśnie „człowiekowi”.


NAJŁATWIEJSZE i NAJTRUDNIEJSZE ZADANIE

W danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej da się doszukać, że najłatwiejszym zadaniem było zadanie: 6.2

Zadanie 6.2 jest jednym zadaniem większej wiązki zadań, przypomnijmy jego treść:
ar

Odpowiedź do tego zadania 6.2 to:

odp

Zadanie to poprawnie rozwiązało 84% piszących, czyli 42 984 osób. Zadanie to było dość proste prawdopodobnie dlatego, że wszystko to, co było potrzebne do jego rozwiązania było przedstawione na wykresie. Oczywiście nie należy bagatelizować i tego zadnia, ponieważ z jakiś przyczyn 16% piszących nie podołało mu.

Najtrudniejszym zadaniem w całym arkuszu okazało się być zadanie 22. Oczywiście jest to wiązka zadania i szczególnie trudne było zadanie 22.4. Jego treść była następująca:

22

22-4

Według danych najczęstszym błędem popełnianym w tym zadaniu było zaliczanie do ochrony czynnej utworzenie rezerwatu ścisłego na terenie występowania populacji danego gatunku dzięcioła, zgodnie z przykładem błędnej odpowiedzi:

bl

Wiedzę z tego zakresu uczniowie szkół średnich poznają w klasie pierwszej, dlatego też najpewniej w wyniku niepowtórzenia treści z klasy pierwszej zadanie to okryło się złą renomą. Poprawna odpowiedź to:
bl

Kończąc praktyczną poradą, pamiętajcie drodzy maturzyście, aby przed maturą w maju powtórzyć ten „najnudniejszy” i „najgłupszy” zakres materiału, bo najgorzej to przez ten „najnudniejszy” i „najgłupszy” materiał nie dostać się na wymarzone studia!

Ja tym samym dziękuje za Twój czas jaki poświęciłeś/- łaś na niniejszy artykuł.

Oceń ten post
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Julia

Eee myślałam, że to jakieś prognozy będą, a to samo ględzenie na temat tego, co każdy może odczytać z centyli…

Jedyny plus, że ktoś to wreszcie jakoś wytłumaczył, co to te centyle są, bo nie wszyscy wiedzą 😉

eryK

Myślał kogut o niedzieli…
Czy z innych wydarzeń, typu matura, tez bedzie można znaleźć tutaj analizy?

Sebastian

Z matur majowych będzie można tutaj znaleźć zawszę analizę, o schemacie takim jak ta powyżej. 🙂

3
0
Masz przemyślenia? Napisz komentarz!x