Chloroform, trichlorometan

TRICHLOROMETAN
CHLOROFORM, CHCl3
inne nazwy związku: trójchlorometan
zdjęcie odczynnika:
chloroform e

wzór strukturalny:
chloroform formula

masa cząsteczkowa: 119,38
CAS No: 67-66-3

1. Podstawowe właściwości fizyczne:
1.1. Stan skupienia, wygląd: substancja ciekła, bezbarwna
1.2. Gęstość: 1,48 g/cm3 (20 oC)
1.3. Zapach: charakterystyczny, słodkawo – eterowy
1.4. Temp. top.: / temp. wrz.: -63 oC / 61 oC

2. Inne właściwości fizyczne:
2.1. Rozpuszczalność: Rozpuszczalność w wodzie słaba (0,8 g/l w 20 oC); miesza się z benzyną, benzenem, etanolem, eterem, olejami, olejkami eterycznymi i innymi rozpuszczalnikami organicznymi.
2.2. Palność:
– Substancja niepalna.
– Nagrzane pojemniki pękają, potęgując zagrożenie. Pod działaniem wysokich temperatur wydzielają się toksyczne gazy, pary, dymy i aerozole
– W zetknięciu z ogniem pary chloroformu ulegają rozkładowi, z wytworzeniem chloru, chlorowodoru i fosgenu.
– Podobny powolny rozkład zachodzi również pod wpływem światła, w wyniku czego chloroform często jest zanieczyszczony ww. substancjami.
2.3. Inne dane:
– Prężność par: 211 hPa (20 oC), 327 hPa (30 oC)
– Gęstość par względem powietrza: 4,12
– Temperatura samozapłonu: 980 oC
– Lepkość: 0,56 mPa x s (20 oC)
– Moment dipolowy: 1,01 D (20 oC)
– Stała dielektryczna: 4,8 (20 oC)
– Ciepło parowania: 263 KJ/kg (61 oC)
– Koncentracja par w stanie nasycenia: 1027 g/m3 (20 oC)
– Ciśnienie par: 213 mbar (20 oC)
– Stężenie pary nasyconej: 1035 g/m3 (20 oC); 1550 g/m3 (30 oC)
– Temperatura krytyczna: 263,4 oC
– Ciśnienie krytyczne: 5,47 MPa
– Współczynnik załamania światła: 1,4459 (20 oC)
– Ciepło właściwe: 0,99 J/(g x K) (20 oC)

3. Toksyczność oraz bezpieczeństwo pracy ze związkiem:
– Zwroty ryzyka: R22, R38, R40, R48/20/22
– Zwroty bezpieczeństwa: S2, S36/37
– Substancja szkodliwa, rakotwórcza kat. 3.
– Chloroform działa narkotycznie i usypiająco.
– W przypadku zatrucia droga inhalacyjną należy podać tlen z 5 % dodatkiem ditlenku węgla i zastosować sztuczne oddychanie. Poszkodowanej osobie podawać środki pobudzające ośrodek oddechowy. Stosowanie adrenaliny nie jest wskazane. Utrzymywać drożność dróg oddechowych. Okryć kocem. Zapewnić spokój i ciepło. Zapewnić pomoc lekarską.
– W zatruciach doustnych należy natychmiast wywoływać wymioty, a następnie, po podaniu wodnej zawiesiny węgla aktywnego, wymioty wywołać ponownie. Jeżeli zatruty jest przytomny, można przepłukać żołądek wodną zawiesiną węgla aktywowanego.
– Działanie na skórę: Wywiera miejscowe działanie drażniące: pod wpływem długotrwałej ekspozycji dochodzi do zaczerwienienia i pieczenia skóry.
– Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (włącznie z wystąpieniem trwałych zmian), wywołuje poczucie senności, nudności, zmniejsza sprawność umysłową, powoduje utratę przytomności.
– Uszkadza wątrobę i nerki.
– Prawdopodobnie wykazuje własności kancerogenne.
– Ze względu na dużą szkodliwość jego użycie zostało bardzo ograniczone. Zastępowany jest najczęściej chlorkiem metylenu.
– Chloroform działa silnie szkodliwie na organizmy wodne i glebowe.
– Do osuszania roztworów chloroformowych nie należy stosować metalicznego sodu, natomiast zalecany jest bezw. chlorek wapnia i bezw. chlorek magnezu.
– Chloroform można suszyć przy użyciu P2O5.
4. Przechowywanie: W oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, w magazynie materiałów szkodliwych wyposażonym w instalację wentylacyjną. Przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych szafach, sejfach lub zbiornikach
5. Właściwości chemiczne:
– Chloroform jest ziązkiem dość biernym chemicznie.
– W reakcji chloroformu z wodnym roztworem NaOH powstaje dichlorokarben, wykorzystywany w syntezie organicznej.
– W syntezie organicznej używany jest jako źródło rodników.
6. Zastosowanie:
– Stosowany jest w medycynie do wziewnego znieczulania ogólnego (narkoz) jako środek powierzchniowo znieczulający, oraz do wywoływania przekrwień
– W farmaceutyce do chemicznego odtłuszczania aparatury i filtrów oraz do ekstrakcji i oczyszczania penicyliny i innych antybiotyków, jako rozpuszczalnik np. przy syntezie białek, analizach środowiskowych, analizach pestycydów, chromatografii, a także jako rozpuszczalnik przemysłowy i laboratoryjny.
7. Zastosowanie w chemii:
– Najczęściej jako rozpuszczalnik w reakcjach.
– Ze względu na dużą lotność i niską temp. wrz. jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem do ekstrakcji (łatwy do usunięcia z ekstraktu).
– W syntezie organicznej używany także jako źródło rodników.
– Deuterowany chloroform, CDCl3 jest popularnym rozpuszczalnikiem w spektroskopii NMR.
– Rozpuszcza m.in. kauczuk, żywice, siarkę.
8. Otrzymywanie:
8.1. Chloroform otrzymywany jest w reakcji podchlorynu sodu z acetonem.
8.2. Chloroform otrzymywany może być również z alkoholu etylowego, aldehydu octowego lub acetonu i wapna chlorowanego.
8.3. Otrzymywany jest też na drodze katalitycznego chlorowania metanu.
9. Inne informacje:
– Chloroform odkryto w 1831 r.
– W 1847 dr James Young zastosował chloroform do usypiania podczas porodu

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Baza związków organicznych,Chemia

Tagi: ,,

1 Komentarz

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.