Dioksan, 1,4-dioksan

1,4-DIOKSAN
DIOKSAN, C4H8O2

inne nazwy związku: 1,4-dioksacykloheksan, [1,4]dioksan, ditlenek dietylenu, dwutlenek dwuetylenu
zdjęcie odczynnika:
dioxan e

wzór strukturalny:
dioxan formula

masa cząsteczkowa: 88,11
CAS No: 123-91-1

1. Podstawowe właściwości fizyczne:
1.1. Stan skupienia, wygląd: ciecz, bezbarwna, lekko oleista
1.2. Gęstość: 1,034 g/cm3
1.3. Zapach: słodki, eterowy, charakterystyczny
1.4. Temp. top.: / temp. wrz.: 11,8 oC / 101,1 oC

2. Inne właściwości fizyczne:
2.1. Rozpuszczalność: bez ograniczeń miesza się z wodą, bardzo dobreze rozpuszcza się z praktycznie wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi
2.2. Palność:
– Substancja bardzo łatwopalna, jak na eter przystało.
– Pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe w szerokim zakresie stężeń.
– Pary gromadzą sie w dolnych partiach pomieszczeń i w zagłębieniach terenu.
– Temperatura zapłonu: 12 oC
– Temperatura samozapłonu: 180 oC
– Środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze , piany odporne na alkohol, woda – prądy rozproszone.
– Mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (dwutlenek węgla).
– Duży pożar: palące się zbiorniki lub rozlewiska gasić pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi; nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię cieczy.
– Może tworzyć wybuchowe nadtlenki
2.3. Inne dane:
– Lepkość: 1.087 cP (30 oC)
– Współczynnik załamania swiatła: 1.42241 (20 oC)
– Moment dipolowy: 0.45 D
– Ciepło parowania: 107.88 cal/g (25 oC)
– Ciepło parowania w temp. wrzenia: 404,15 J/g
– Ciepło właściwe: 0.4087 cal/g x C (25 oC); 1,74 J/(g x K)
– Ciepło topnienia: 33.80 cal/g
– Ciepło spalania: – 6412.6 cal/g; -26,85 kJ/g
– Temperatura krytyczna: 314.0 oC
– Ciśnienie krytyczne: 51.4 atm
– Objętość krytyczna: 238.0 cm3/mol
– Granice wybuchowości: 1.9 % obj – 22.5 % obj
– Stężenie stechiometryczne: 4.03 % obj.
– Gęstość par względem powietrza: 3.03
– Minimalna energia zapłonu: 0,9 mJ
– Prężność par: 41 hPa (20 oC); 67 hPa (30 oC)
– Stężenie pary nasyconej: 148 g/m3 (20 oC); 234 g/m3 (30 oC)
– Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): 0,42
– Próg wyczuwalności zapachu 3 – 641 mg/m3

3. Toksyczność oraz bezpieczeństwo pracy ze związkiem:
– Zwroty ryzyka: R11, R19, R36/37, R40, R66
– Zwroty bezpieczeństwa: S9, S16, S36/37, S46
– NDS: 10 mg/m3
– NDSCh: 80 mg/m3
– LD50 (szczur, doustnie): 4200 mg/kg
– LC50 (szczur, inhalacja): 46000 mg/m3 (2 h)
– LD50 (królik, skóra): 7600 mg/kg
– TCL0 (człowiek, inhalacja): 1700 mg/m3
– Niebezpiecznie reaguje z silnymi utleniaczami. Działa korodująco na miedź i jej stopy.
– 1,4-dioksan, podobnie jak wszystkie etery ma działanie narkotyczne.
– Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: substancja drażniąca, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, uszkadza nerki i wątrobę; przypuszczalnie rakotwórcza.
– Drogi wchłaniania: drogi oddechowe, skóra, przewód pokarmowy.
– Objawy zatrucia ostrego: w postaci pary w stężeniach 700 – 1100 mg/m3 wywołuje silne łzawienie i ból oczu, zaczerwienienie spojówek, ból gardła i kaszel; w większych stężeniach (ok. 1700 mg/m3) powoduje ponadto zawroty i ból głowy, mdłości, wymioty, pobudzenie, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi; mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, drgawki, utrata świadomości. Przedłużone narażenie (przez 3 dni) na takie stężenia może doprowadzić do zgonu. Skażenie skóry ciekłą substancją oraz narażenie na pary powoduje ból i zaczerwienienie skóry.
– Skażenie oczu ciekłą substancją wywołuje ból, zaczerwienienie spojówek.
– Drogą pokarmową wywołuje ból brzucha, mdłości, wymioty oraz ogólne objawy jak zatrucie inhalacyjne z utratą przytomności i może prowadzić do niewydolności nerek oraz uszkodzenia wątroby.
– PIERWSZA POMOC:
Kontakt z oczami: Płukać oczy dużą ilością zimnej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 minut. Osoby narażone na skażenie oczu powinny być pouczone o konieczności i sposobie ich natychmiastowego płukania. W każdym przypadku skażenia oczu konieczna jest pilna konsultacja okulistyczna. Dalsze postępowanie zgodne z zaleceniem okulisty.
Kontakt ze skórą: Zdjąć odzież, spłukać skórę dużą ilością bieżącej wody z mydłem. Wezwać lekarza.
Wdychanie: Wyprowadzić lub wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój w pozycji siedzącej. Wezwać lekarza.
Połknięcie: Natychmiast po połknięciu (w ciągu 5 minut) poszkodowany powinien sam wywołać wymioty. Później nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczów i alkoholu. Wezwać lekarza.
4. Przechowywanie:
– Przechowywać w szczelnych naczyniach, z dala od źródła ciepła i ognia.
– Butelki z dioksanem przechowywać w magazynie cieczy palnych, ognioodpornym, z wentylacją mechaniczną i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym; bez ogrzewania, z wykładziną podłogową elektroprzewodzącą.
– Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości; jeśli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia
5. Właściwości chemiczne: ulega wszystkim reakcjom charakterystycznym dla eterów cyklicznych.
6. Zastosowanie:
– Dioksan stosowany jest przede wszystkim jako rozpuszczalnik wielu substancji np. octanu celulozy, tłuszczy, naturalnych i syntetycznych żywic, olejów roślinnych, barwników itp.
– Używany jest w przemyśle farb i lakierów, włókienniczym, poligraficznym i kosmetycznym.
– 1,4-Dioksan jest rozpuszczalnikiem farb, lakierów, tworzyw sztucznych i pochodnych celulozy.
7. Zastosowanie w chemii: Rozpuszczalnik do licznych syntez
8. Otrzymywanie:
8.1. Z glikolu etylenowego – na drodze odwodnienia międzycząsteczkowego dwóch cząsteczek glikolu etylenowego; czynnikiem odwadniającym jest stęż. kwas siarkowy lub Al2O3
8.2. Z tlenku etylenu, na drodze dimeryzacji w środowisku kwasowym
9. Inne informacje:
– Występuje w formie trzech izomerów o różnym ułożeniu atomów tlenu w pierścieniu: 1,2-dioksanu, 1,3-dioksanu i 1,4-dioksanu.
dioxane isomers

– Dostępny w handlu odczynnik, stosowany jako rozpuszczalnik, zawiera zwykle prawie wyłącznie 1,4-dioksan i dlatego często nazwa “dioksan”, w uproszczonym użyciu, oznacza tylko ten jeden izomer.
– Z etanolem tworzy azeotrop wrzący w temperaturze 78.1 oC zawierający 9.3 % dioksanu.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Print Friendly, PDF & Email

Kategorie: Baza związków organicznych,Chemia

Tagi: ,,

Pozostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.