Dział: reakcja związków karbonylowych z fenylohydrazyną